De levensbeschouwelijke vakken staan door hun doelstellingen op een andere wijze tegenover leerlingen dan de algemene, technische of beroepsvakken. Binnen het vormingsproces van de leerlingen staat in het levensbeschouwelijk onderwijs immers naast kennis- ook waardenoverdracht en attitudevorming centraal. In de lessen wordt ook ingegaan op actuele onderwerpen en kan - met mate en binnen het deontologisch kader - ingespeeld worden op persoonlijke vragen en problemen van de leerlingen. Op die manier bieden de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en PEGO in het bijzonder een toegevoegde waarde aan het onderwijs en de vorming van de jonge mens.

Onze specifieke bijdrage in een pluralistische maatschappij - op een pluralistische school - bestaat erin dat wij een levensbeschouwelijke zinaanbod aan de leerlingen proberen mee te geven vanuit protestants-evangelische hoek. Hierbij is het van groot belang dat de leerlingen voortdurend gestimuleerd zal worden om over het aangebodene na te denken, en wel met een open en opmerkzame geest, gekenmerkt door een positief kritische ingesteldheid. Onze lessen vormen zo een bijdrage tot de opbouw van een democratische samenleving, waarin verscheidenheid als een verrijking kan ervaren worden, terwijl onverdraagzaamheid en fundamentalisme gecounterd worden door respect voor ieder mens, ook als zijn denken en waardebeleving anders is. Hierbij staat een vorm van integratie centraal, waarbij de eigenheid en de specificiteit van de eigen invalshoek niet wordt prijsgegeven. Kortom: 'eenheid in de verscheidenheid' zien wij als een hoogstaand en na te streven ideaal.

Om dit te kunnen bereiken is het in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen zich op hun gemak voelen in de les en een zekere vertrouwensrelatie met de leerkracht kunnen opbouwen. Op die manier vormen deze twee lesuren per week een soort rustpunt en reflectiemoment in het woelige schoolleven met dikwijls overbevolkte klassen.

Oh ja, heeft dit misschien uw interesse gewekt en wilt u leerkracht worden ? U kunt hier een formulier voor kandidaatstelling downloaden. Het (e-mail)adres om de kandidaatstelling ingevuld terug te zenden, vindt u op het formulier.