Het Comité PEGO is de organiserende kerkelijke overheid. Het is een commissie binnen de ARPEE. De "Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst" heeft als bevoegdheid de organisatie van het godsdienstonderwijs, het verzorgen van de protestantse radio- en tv-uitzendingen en het beheer van de verschillende aalmoezeniersdiensten.

De Stuurgroep PEGO vertegenwoordigt de leerkrachten PEGO als gesprekspartner naar de Inspectie toe, vervult een brugfunctie tussen de leerkrachten en de organiserende kerkelijke overheid (het Comité PEGO) en bemiddelt tevens tussen leerkrachten en ouders van leerlingen.

De inspectie van de levenbeschouwelijke vakken op school wordt verricht door Inspecteurs-Adviseurs, aangesteld door het Comité PEGO. De inspecteurs-adviseurs PEGO handelen enerzijds in opdracht van het Comité PEGO, maar hebben anderzijds ook een controlerende functie vanwege de overheid. Zij doen voorstellen voor aanstelling en benoeming van leerkrachten, controleren de uitvoering van de leerplannen, het peil van de studies, de leermiddelen, de bewoonbaarheid der lokalen, de naleving van de lesroosters en van de bepalingen in verband met de keuzevrijheid. Zij beoordelen en begeleiden de leerkrachten, stimuleren en nemen initiatieven ter verbetering van de beroepsbekwaamheid van de leerkrachten en van de kwaliteit van het onderwijs.

De inspectie van de levenbeschouwelijke vakken op school wordt verricht door inspecteurs-adviseurs: de afgevaardigden van de hoofden der erediensten. De adviseur-inspecteurs voor het protestants godsdienstonderwijs worden aangesteld door het Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs, de door de overheid erkende instantie voor de organisatie van het PEGO. Het is samengesteld op grond van overeenkomsten tussen diverse protestants-evangelische denominaties.
De inspecteurs-adviseurs PEGO handelen enerzijds in opdracht van het Comité PEGO, maar hebben anderzijds ook een controlerende functie vanwege de overheid.
Zij doen voorstellen voor aanstelling en benoeming van leerkrachten, controleren de uitvoering van de leerplannen, het peil van de studies, de leermiddelen, de bewoonbaarheid der lokalen, de naleving van de lesroosters en van de bepalingen in verband met de keuzevrijheid. Zij beoordelen en begeleiden de leerkrachten, stimuleren en nemen initiatieven ter verbetering van de beroepsbekwaamheid van de leerkrachten en van de kwaliteit van het onderwijs.
Er zijn drie inspecteurs actief, dhr. Aerts voor het LO in gans Vlaanderen (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrije scholen), dhr. Blokland voor de GO! scholen (LO) en alle scholen SO in de oostelijke helft van Vlaanderen (en Brussel), dhr. Wursten voor dezelfde scholen in de westelijke helft van Vlaanderen.

Via de menuknop [contact] kunt u hen bereiken.

De Stuurgroep is ontstaan in 1992 als vertegenwoordiging van de leerkrachten in het PEGO. Er was de wens van de Inspectie PEGO om de leerkrachten nauwer te betrekken bij het PEGO. Ook wilde men een orgaan creëren waar ouders en leerkrachten met hun opmerkingen terecht kunnen.
De Stuurgroep vervult een brugfunctie tussen de organiserende kerkelijke overheid (het Comité PEGO), de leerkrachten en de ouders van leerlingen. Ze tracht een steun te zijn voor Inspectie en Comité door mee te denken over nieuwe regelingen van de overheid die het godsdienstonderwijs betreffen.

Er zijn 6 permanente leden, die voor een periode van 4 jaar op democratische wijze verkozen zijn. Deze 6 vertegenwoordigen de voornaamste kerkelijke stromingen binnen het PEGO: 2 leerkrachten uit de VPKB gemeenten, 2 uit de Evangelische gemeenten en 2 uit de Pinkstergemeenten; Er is steeds 1 vertegenwoordiger voor het LO en 1 voor het SO. Om continuïteit te verzekeren zijn 6 vervangende leden gekozen volgens dezelfde verdeling.
Minstens viermaal per jaar komt de Stuurgroep samen buiten de schooluren. De inspecteurs-adviseurs nemen deel aan de vergaderingen, ook een vertegenwoordiger van het Comité PEGO kan deelnemen; deze betrokkenen hebben geen stemrecht.
Het voorzitterschap en secretariaat worden bij beurtrol waargenomen door de verschillende kerkelijke richtingen.

De Stuurgroep verzorgt mee het promotie- en informatiemateriaal naar kerken, gemeenten, leerlingen en ouders toe. Ze bespreekt nieuwe leerplannen, die door de leerplancommissies samengesteld zijn. Samen met de inspectie wordt overlegd over vorm en inhoud van de studiedagen voor de leerkrachten. De Stuurgroep denkt mee over de toekomst van het PEGO; nieuwe regelingen van de overheid bespreekt ze vanuit de eigen werkervaring.  En tenslotte alles gaat de groep aan de slag met wat zoal ter tafel komt: vragen van leerkrachten, ouders ……

U kunt ons contacteren via de Contact-link in het Hoofdmenu!

Het Comité PEGO is de door de overheid erkende instantie voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO).
Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de protestants-evangelische denominaties die zijn aangesloten bij de ARPEE.
Het Comité is bevoegd voor de voordrachten voor aanstelling en benoeming van leerkrachten PEGO op voorstel van de inspecteurs-adviseurs.
het comité is bevoegd voor de aanstelling en benoeming van de inspecteurs-adviseurs PEGO, omschrijft de ambtsgebieden en -bevoegdheden, bepaalt de wijze van uitvoering van de inspectie- en begeleidingsopdrachten, bepaalt en beoordeelt de beroeps- en pedagogische bekwaamheid van de inspecteurs, en organiseert hun bijscholing.
Het Comité PEGO kan tuchtmaatregelen nemen betreffende leerkrachten en inspecteurs-adviseurs PEGO.
Het Comité PEGO is bevoegd voor de leerplannen die door de leerplancommissies worden ontwikkeld.

De actuele samenstelling van het comité PEGO en de contactgegevens is te vinden op de pagina van de ARPEE: http://arpee.be/commissies/commissies/