GEBRUIK VAN DE PEGO-SITE WEBSITE
1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Protestantse Evangelish Godsdienstonderwijs stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over PEGO-SITE en haar diensten op de hoogte te houden. 
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden
Onze website kan links bevatten naar niet PEGO-SITE websites. PEGO-SITE is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN EMAILADRESSEN EN/OF PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN PEGO-SITE TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE DAN PERSOONLIJKE CONTACTEN OF ACTIVITEITEN GERELATEERD AAN PEGO_SITE!
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: PEGO-SITE. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de registratie, toegang en mailing van producten en diensten van de PEGO-SITE. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U heeft zelf rechtstreeks toegang tot uw eigen gegevens als u inlogt op de site. Uw e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
2. Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.
3. Auteursrecht
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij PEGO-SITE. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van PEGO-SITE. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.
4. Aansprakelijkheid
Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat PEGO_SITE verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.
5. Opmerkingen, vragen en suggesties
PEGO-SITE wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door PEGO-SITE materiaal te sturen, geeft u aan PEGO-SITE het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan PEGO-SITE de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. PEGO-SITE  heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. PEGO-SITE houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.
6. Rechtspraak
Het staat PEGO-SITE vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.