Als uw kind u vraagt: 'wat betekent dit gebruik?', antwoord dan... (Ex. 12,26)

In de Bijbel neemt geloofsonderricht een grote plaats in. Ouders vertellen het hun kinderen en zo worden de bijbelse verhalen een deel van hun geestelijke bagage. In onze samenleving krijgt het onderwijs een steeds grotere rol toebedeeld bij de vorming en opvoeding van onze kinderen. En daar hoort ook geloofsonderricht bij. 

 

 

 

 

De levensbeschouwelijke vakken staan door hun doelstellingen op een andere wijze tegenover leerlingen dan de algemene, technische of beroepsvakken. Binnen het vormingsproces van de leerlingen staat in het levensbeschouwelijk onderwijs immers naast kennis- ook waardenoverdracht en attitudevorming centraal. In de lessen wordt ook ingegaan op actuele onderwerpen en kan - met mate en binnen het deontologisch kader - ingespeeld worden op persoonlijke vragen en problemen van de leerlingen. Op die manier bieden de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en PEGO in het bijzonder een toegevoegde waarde aan het onderwijs en de vorming van de jonge mens.

Onze specifieke bijdrage in een pluralistische maatschappij - op een pluralistische school - bestaat erin dat wij een levensbeschouwelijke zinaanbod aan de leerlingen proberen mee te geven vanuit protestants-evangelische hoek. Hierbij is het van groot belang dat de leerlingen voortdurend gestimuleerd zal worden om over het aangebodene na te denken, en wel met een open en opmerkzame geest, gekenmerkt door een positief kritische ingesteldheid. Onze lessen vormen zo een bijdrage tot de opbouw van een democratische samenleving, waarin verscheidenheid als een verrijking kan ervaren worden, terwijl onverdraagzaamheid en fundamentalisme gecounterd worden door respect voor ieder mens, ook als zijn denken en waardebeleving anders is. Hierbij staat een vorm van integratie centraal, waarbij de eigenheid en de specificiteit van de eigen invalshoek niet wordt prijsgegeven. Kortom: 'eenheid in de verscheidenheid' zien wij als een hoogstaand en na te streven ideaal.

Om dit te kunnen bereiken is het in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen zich op hun gemak voelen in de les en een zekere vertrouwensrelatie met de leerkracht kunnen opbouwen. Op die manier vormen deze twee lesuren per week een soort rustpunt en reflectiemoment in het woelige schoolleven met dikwijls overbevolkte klassen.

Oh ja, heeft dit misschien uw interesse gewekt en wilt u leerkracht worden ? U kunt hier een formulier voor kandidaatstelling downloaden. Het (e-mail)adres om de kandidaatstelling ingevuld terug te zenden, vindt u op het formulier.

De grondslag van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) is de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Toegepast op het onderwijs wordt godsdienstles gegeven met volgende einddoelen voor ogen (richtlijnen PEGO):

1. De leerlingen verwerven een grondige Bijbelkennis en zijn in staat de grote lijnen en de unieke betekenis van de Bijbelse boodschap voor het geloof te schetsen.

2. De leerlingen spreken open en respectvol over God en wat het geloof betekent, en zijn bereid een eigen standpunt in te nemen.

3. De leerlingen lichten toe dat de Bijbel aanzet tot het maken van een doordachte geloofskeuze ten aanzien van haar boodschap en het getuigenis over God en Jezus Christus

4. De leerlingen zijn in staat de historische,ethische, sociale en culturele betekenis van de Bijbel voor hun persoonlijk leven, voor gezin en familie, voor kerk of gemeente, en voor de samenleving te herkennen en te beschrijven.

5. De leerlingen ontwikkelen een besef dat het geloof zich uit en beleefd wordt in woord, beeld, gebaar en zang.

6. De leerlingen bespreken op een beargumenteerde wijze Bijbelse normen en waarden en zijn in staat belangrijke levensvragenvanuit de Bijbel te belichten.

7. De leerlingen ontwikkelen in hun groei naar volwassenheid een verantwoord gedragspatroon in hun persoonlijk en sociaal leven waarbij ze zich rekenschap geven van Bijbelse waarden en normen

8. De leerlingen nemen een houding aan van liefde en respect voor de naaste ongeacht zijn geslacht, geaardheid, overtuiging of etnische afkomst

9. De leerlingen herkennen en verwoorden de joodse wortels van het christendom. De leerlingen schetsen de grote lijnen van de geschiedenis van het christendom

10. De leerlingen beschrijven grote christelijke stromingen en protestants-evangelische denominaties en verwoorden hun eigen positie daarbinnen of daartegenover.

11. De leerlingen lichten belangrijke niet-christelijke religies en filosofische stromingen in grote lijnen toe.

12. De leerlingen nemen actief deel aan ILC-projecten, spreken op een respectvolle manier over andere levensbeschouwingen, en brengen hun eigen levensbeschouwelijk positie op een constructieve wijze binnen in een dialoog.

 

 

Subcategories